O guru de Malibu

O produtor Rick Rubin ensina a viver como artista.

O guru de Malibu